Styrelsen

Här hittar du information om vilka som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter samt de ansvarsområden som styrelsen har.

Vill du komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att ringa 076-2169771 eller
mejla till styrelsen@brfmaltesholm.se

ORDINARIE LEDAMÖTER
Ordförande Maria Sahl, Maltesholmsvägen 186, styrelsen@brfmaltesholm.se
Vice ordföranden Yvonne Karlsson, Maltesholmsvägen 184, yvonne.karlsson2015@bredband.net
Nycklar & kodlås
Tvättstuga
Sekreterare Natalie Nordén, Maltesholmsvägen 162, natalie.gtaforma@gmail.com
Kassör Daniel Berthelsen, Maltesholmsvägen 188, daniel164@gmail.com
Mark- & trädgård Åsa Stolt, Maltesholmsvägen 164A, asa.stolt@gail.com
Hemsida
Tekniska gruppen Jesper Meijling, Maltesholmsvägen 190, jesper@meijling.net
HSB-ledamot Thomas Karlsson, thomas.karlsson@hsb.se
SUPPLEANTER
Brandsyn Patrik Lindberg, Maltesholmsvägen 176, patrik.e.lindberg@hotmail.com
Parkeringsövervakning
Bastu & Gym
Tekniska gruppen Bernt Jonsson, Maltesholmsvägen 182, berntjonsson70@gmail.com
REVISOR
Revisor Inger Björklund, Maltesholmsvägen 178
Revisor suppleant Angelica Schellin, Maltesholmsvägen 154
VALBEREDNING
Ordinarie Claes Alered, Maltesholmsvägen 178,
Ordinarie Johan Ågermo, Maltesholmsvägen 176,
Suppleant Cecilia Torssell, Maltesholmsvägen 178,


Om styrelsen och dess arbete

Som medlem i en bostadsrättsförening har vi inflytande över vad som händer och sker i föreningen. Det innebär också att vi alla har ett gemensamt ansvar för föreningen. Av praktiska skäl kan inte alla hushåll delta i styrelsearbetet, men vi ser gärna att fler engagerar sig.

Valberedningen har som uppgift, enligt stadgarna, att föreslå kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma och väljs för ett eller två år i taget.

Styrelsearbetet i en bostadsrättsförening är ett spännande och förtroendefullt uppdrag. Bland de viktigaste uppgifterna är att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar och se till att de hålls i gott skick. En annan viktig uppgift är att förvalta ekonomin på ett sådant sätt att medlemmarnas ekonomiska intressen kan tas tillvara på bästa sätt.

Styrelsen sammanträder kvällstid några timmar per gång och cirka 11 gånger per år. Därutöver kan det förekomma en del specialuppdrag för dom som är intresserade. Arvode utgår för styrelsearbetet. Arvodets totala storlek fastställs på årsstämman.

Vill du anmäla ditt intresse för att ingå i valberedningen eller i styrelsearbetet? Hör gärna av dig på styrelsens telefon, 076-2169771, eller mejl, styrelsen@brfmaltesholm.se, eller lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda vid expeditionen, Maltesholmsvägen 182.