Årsstämma

Bostadsrättsföreningen håller ordinarie föreningsstämma i maj varje år. Kallelse till stämman anslås i porten och verksamhetsberättelse delas ut i din brevlåda, ca en vecka före stämman. Stämman har stadgeenligt innehåll där bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens ekonomiska läge behandlas.

Du som är medlem kan lämna in motioner till stämman. Dessa skall enligt stadgarna lämnas till styrelsen före februari månads utgång. Du kan även lämna förslag på åtgärder/aktiviteter direkt till styrelsens expedition.

Till stämman ger valberedningen förslag till styrelseledamöter och revisor.  Uppgift om valberedningens sammansättning kan du se på organisationsschema uppsatt på anslagstavlan innanför dörren till tvättstugan.

Här nedan finner du protokollen från årsstämmorna:

Protokoll från årsstämman 2021
Protokoll från årsstämman 2020